av500导航

av500导航

宜用大剂滋其真阴清其毒热,更佐以托疹透表之品当能奏效。其微喘者,因肾虚不能纳气也。

病因生产时恶露所下甚少,未尝介意,迟至半年遂成瘕。再诊脉左部已和平如常,而右部之脉仍如从前,斯再投以温补脾胃之剂当愈。

 设若此证,但阳明热实而无冲气上逆,服此药后其大盒饭即通下,或更至于滑泻。从来寒温之热传入阳明,其上焦燥热下焦滑泻者,最为难治,因欲治其上焦之燥热,则有碍下焦之滑泻;欲补其下焦之滑泻,则有碍上焦之燥热,是以医者对之恒至束手。

愚向拟有坎离互根汤可为治此病的方,今将其方略为加减俾与病候相宜。俾用玄参、生怀山药各一两,生姜三片,大枣三枚,同煎服,以服至身不发热时停服。

效果如法将药服下后,周身得汗,表里之热皆退,项之疼大减,而仍未脱然。帮助按治脑膜炎证,羚羊角最佳,而以治筋惕不安亦羚羊角最效,以其上可清头脑下可熄肝风之萌动也。

证候初疼时犹不甚剧,数延医服药无效,后因食猪头肉其疼陡然加剧,两腿不能任地,夜则疼不能寐,其脉左右皆弦细无力,两尺尤甚,至数稍迟。 至煎渣再服时,亦先服所余之三七、鸦胆子。

Leave a Reply